ที่ปรึกษาวิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
รองศาสตราจารย์
ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง
รองศาสตราจารย์
ดร. รศรินทร์ เกรย์
รองศาสตราจารย์
ดร. อารี จำปากลาย
รองศาสตราจารย์
ดร. โยธิน แสวงดี
รองศาสตราจารย์
ดร. ภูเบศร์ สมุทรจักร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ