ความเป็นมาและพันธกิจของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK)

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) (Thailand Physical Activity Knowledge Development Centre : TPAK) เป็นศูนย์วิชาการภายใต้โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทางให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามเป้าหมายระดับชาติ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย เป็นหน่วยงานอ้างอิงข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกายในมิติทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนองค์ความรู้ และสร้างพื้นที่ทางวิชาการ สำหรับการทำวิจัยทางด้านกิจกรรมทางกายในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารทางนโยบายที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทยเพื่อการมีสุขภาวะแบบองค์รวม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายในมิติทางประชากรและสังคม ที่มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์และพฤติกรรม โดยใช้องค์ความรู้และระเบียบวิธีวิจัยที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

พันธกิจ (Mission)

1

ทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมทางกายเพื่อใช้ในประกอบการจัดทำแผนและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชากรไทย

2

เชื่อมประสานภาคีทำงานด้านกิจกรรมทางกาย ตลอดจนวิเคราะห์ประเด็น และโจทย์การวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

3

พัฒนาฐานข้อมูล เครื่องมือรวบรวมข้อมูลทางสังคม การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์แนวโน้ม ด้านกิจกรรมทางกายที่มีมาตรฐานทางวิชาการระดับสากล เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบ ตลอดจนเฝ้าระวังกิจกรรมทางกาย

4

พัฒนาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการ ตลอดจนนวัตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนไทยทุกช่วงวัย

เป้าหมายของศูนย์ ฯ


พัฒนาองค์ความรู้และผลผลิตทางวิชาการด้านกิจกรรมทางกาย เพื่อนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ซึ่งองค์ความรู้และผลผลิตทางวิชาการ ประกอบด้วย

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

ฐานข้อมูล

ข้อเสนอเชิงนโยบาย

สื่อสาธารณะ

หลักสูตร

นวัตกรรมทางสังคม

อัตลักษณ์ของศูนย์ (Identity)