นักวิจัยอาคันตุกะ (Research fellow)

อาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล
คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.วริศ วงศ์พิพิธ
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.วิตติกา ทางชั้น
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น