โครงสร้างการทำงาน

ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย เป็นศูนย์วิชาการภายใต้โครงสร้างการบริหารของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทางเพื่อทำหน้าที่ให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนและการส่งเสริมกิจกรรมทางกายตามเป้าหมายระดับชาติ อนึ่ง การดำเนินงานของศูนย์จะทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานของภาคีด้านนโยบาย ภาคีวิชาการ ตลอดจนศูนย์วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งนี้ได้กำหนดโครงสร้างการทำงานของศูนย์ออกเป็น 7 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

 • 1

  กลุ่มงานวิจัยพฤติกรรมและปรากฏการณ์สังคม

 • 2

  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 • 3

  กลุ่มงานวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบาย

 • 4

  กลุ่มงานพัฒนาฐานข้อมูล และการพยากรณ์

 • 5

  กลุ่มงานสื่อสารผลผลิตทางความคิด

 • 6

  กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ

 • 7

  กลุ่มงานบริหารและสนับสนุน