ในหนึ่งวันคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง

ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการใช้เวลาหนึ่งวันของประชากรไทย
จำแนกตามมิติทางสุขภาวะ และกิจกรรมทางกาย ปี 2562

1.22 7.42 2.37 12.19
บทความงานวิจัย บทความงานวิจัย
บทความชวนอ่าน บทความชวนอ่าน
บทความสั้น บทความสั้น
ชุดความรู้/เครื่องมือ ชุดความรู้/เครื่องมือ
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์
อินโฟกราฟฟิก อินโฟกราฟฟิก
วีดีโอ วีดีโอ
กิจกรรมทางกาย
พฤติกรรมเนือยนิ่ง
พฤติกรรมหน้าจอ
นอนหลับ

ร้อยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของประชากรวัยสูงอายุ ระหว่างปี 2555-2563

แบบประเมินตนเอง

(Self Assessment)

การประเมินตนเองด้านกิจกรรมทางกาย และสุขภาวะประกอบด้วยการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้

1) การประเมินด้านกิจกรรมทางกาย (Physical Activity; PA)

2) การประเมินพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary Behavior; SB)

3) การประเมินพฤติกรรมหน้าจอ (Screen Time; ST)

เข้าสู่แบบประเมิน

ภาคีเครือข่าย

กรมอนามัย
World Health Organization
สสส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สกสว. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การเคหะแห่งชาติ
Mahidol University
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เพื่อรับใช้สังคม
Thai Jogging มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
Mahidol University Faculty of Engineering
Urban Design and Development Center
CYPAS
Healthy Space Forum
ACTIVE HEALTHY KIDS
JSPO
camh
SUNRISE

บทความเพื่อนภาคี

ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์

(Data for Analysis)

ชุดข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ เช่น สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และข้อมูลประเด็นพฤติกรรมสุขภาวะอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเรียกดูข้อมูลสถิติ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยแสดงผลในรูปแบบ Dashboard by Project

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกการแสดงผลข้อมูลสถิติด้วยตนเอง เช่น เลือกเงื่อนไขการแสดงข้อมูล

(ปีข้อมูล หรือรายการข้อมูลย่อย) จัดเรียงลำดับข้อมูล ฯลฯ โดยสามารถบันทึก Dashboard/Output และสามารถขอใช้ข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลดิบ (Raw Data) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

บทความ

ทั้งหมด 87 บทความ

Column